Tietosuoja ry

Henkilötietojen käsittely Tietosuoja ry:ssä

Yleiset periaatteet

Tietojen keruu

Tietosuoja ry kerää henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin.

 1. Yhdistykseen liittymisen ja jäsenyyksien hallinta sekä yhteydenpito sidosryhmiin
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Edustamansa yhteisö
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • muut jäsenyyteen liittyvät tiedot
 2. Järjestelmien toiminnan varmistaminen: sähköposti, verkkosivut
  • Sähköpostiosoite sähköpostijärjestelmään tulevien viestien osalta.
  • IP-osoite verkkosivujen ongelmien selvittämiseen
  • Cookie verkkosivujen toiminnallisuuden varmistamiseksi.
  • Kirjautuneiden käyttäjien käyttäjätunnus

Lähteet tiedoille

Jäsenyyteen liittyvät tiedot hankitaan suoraan itse jäseneltä lähtökohtaisesti täytetyn verkkolomakkeen kautta, mutta myöskin jossain tapauksissa suullisesti tai paperilomakkeen kautta. Sidosryhmien kanssa kommunikointiin tarvittavat yhteystiedot saadaan joko sidosryhmän edustajalta tai julkisista lähteistä, kuten sidosryhmän verkkosivuilta. Sähköpostiosoitteita kerätään yhdistykselle sähköpostia lähettäneiden osalta.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tietosuoja ry ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Yhdistys saattaa kuitenkin käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Lisäksi teknisten ongelmatapausten tai tietomurtojen selvittämiseksi yhdistys voi hyödyntää kolmannen osapuolen asiantuntijoita, joilla voi olla tarve päästä käsiksi järjestelmien lokitietoihin, jotka pitävät sisällään IP-osoitteita.

Henkilötietoja ei siirretä missään tapauksessa Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa ja niihin pääsy on rajattu ainoastaan yhdistyksen edustajille, joilla on tehtäviensä suorittamisen kannalta tarve tietoihin päästä. Käyttäjillä on yksilölliset käyttäjätunnukset ja heidät tunnistetaan salasanalla. Kaikesta henkilötietojen käsittelystä jää erillinen lokimerkintä. Henkilötietojen käsittelijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Järjestelmät on suojattu normaalien turvamenetelmien avulla, kuten virustorjunta ja palomuuri.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys yhdistyksen puheenjohtajaan tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Oikeus kieltää tietojen käsittely ja luovuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä.

Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yhdistyksen puheenjohtajalle.

Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

Siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää omat tietonsa järjestelmästä toiseen. Siirtopyynnön voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi"

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyen toimii yhdistyksen puheenjohtaja.

Erilliset tietosuojaselosteet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden tallentamisen tietokoneellesi. Lisäksi hyväksyt, että olet lukenut ja ymmärtänyt tietosuojakäytäntömme. Jos et ole samaa mieltä, jätä sivusto.Lisätietoja evästeistä